Моля, запознайте се с нашата Декларация за поверителност.

Всички снимки в сайта са със запазени авторски права на Брава Груп ЕООД и използването им без знанието и разрешението на автора е грубо нарушение по чл. 5, чл.13, чл.19 и чл.42(1) на Закона за авторското право и сходните му права.

Общи Условия за предоставяне на стоки и услуги чрез използване на магазин
за електронна търговия
www.brava.bg и физическите магазини,
стопанисвани от „Брава Груп“ ЕООД

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1. Настоящите общи условия регулират отношенията между „Брава Груп” ЕООД с техните Клиенти при сключване на сделки между тях за покупко-продажба на стоки и услуги чрез онлайн магазина www.brava.bg и физическите магазини, стопанисвани от Продавача.

2. Изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е посочено в Общите условия:

 „Продавачът“ е „БРАВА ГРУП“ ЕООД, с ЕИК 205253881, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Стефанов“ № 11Г.

 „Brava.bg“ (www.brava.bg) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „Брава Груп” ЕООД - виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

Електронен каталог” – ще означава съвкупността от виртуални страници, намиращи се на Сайта, в които е предоставена възможността на Клиента да разглежда Продуктите на Продавача и позволяват на Клиента в Сайта да поръча и да закупи изложените в тях Продукти, съобразно тези ОУ.

 „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

 „Клиентът“ е всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, влязло като гост или регистрирало се в онлайн магазина www.brava.bg, което желае да закупи стока от Продавача, както и всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, посетило физически магазин, стопанисван от Продавача с цел покупка на стока или услуга.

„Общи условия” - ще означават настоящите Общи условия, намиращи се на Интернет адрес: https://www.brava.bg, регламентиращи отношенията между „Брава Груп“ ЕООД и Клиента.

 „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, администриран от „Брава Груп“ ЕООД.

 „Продукт“ – за целите на тези ОУ ще се отнася общо за всяка от предлаганите от Продавача във всеки от магазините, вкл. на Сайта, стоки.

 „Профил” е обособена част от www.brava.bg, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и законово съхранявана от Brava.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола или чрез свързване със социалната мрежа www.facebook.com. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.brava.bg, да променя паролата си за достъп.

 „Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.brava.bg или съответно свързания фейсбук профил.

 „Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.brava.bg стоки.

 „Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента и в търговски вид, така както е описан в Допълнителните разпоредби към действащия Закон за защита на потребителите и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

 „Стока” – ще означава всяка вещ, предлагана за продажба от Продавача посредством Електронния каталог, намиращ се на Сайта. С цел избягване на всякакви съмнения, Продавачът не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на Стоката е невярна или неточна.

 „Търговски вид“ е вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. 

 „Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 „Потребител“ е всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия.

 „Работен ден“ означава всеки делничен ден, от понеделник до петък, в часовия диапазон от 09:00 до 17:00 ч., с изключение на официалните почивни дни за Република България.

 „Търговска гаранция“ означава всяко задължение, поето от продавача или от производителя (гарант) към потребителя, в допълнение към неговото задължение по този закон, за осигуряване на съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключването на договора.

 „Производител" е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.

3. Продавачът продава и доставя на клиента предлаганите в www.brava.bg и поръчани от него стоки, както и стоките предлагани в магазинната мрежа на Продавача, след регистрация или поръчка като гост, отправяне на заявка и избиране на метод за плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

4. Продавачът е длъжен да изпрати стоката само при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ) от страна на Клиента. Някои от клаузите в тези ОУ, са пряко обвързващи единствено за потребители съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и не се прилагат за клиенти, независимо дали, юридически лица или физически лица, които използват закупените продукти в своята търговска или професионална дейност. Такива клаузи са изрично упоменати като прилагащи се единствено за Потребители физически лица, които използват стоката с цел различна от дейност по търговия или професионално занятие. Всички останали клаузи в тези ОУ се прилагат за всеки Клиент, без значение от качеството му.

5. При покупка Клиентът предоставя на Продавача необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес за доставка и пощенски код, електронна поща, телефонен номер, метод на доставка, спецификация на заявената стока (при необходимост) и допълнителна информация (при необходимост).

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6. За да бъде улеснен при извършване на валидни заявки за закупуване на предлаганите онлайн от Brava.bg стоки, е възможно клиентът първо да се регистрира и да създаде персонален и индивидуален профил. При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка или да свърже фейсбук профила си към регистрационната форма. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола, с която да има достъп до профила единствено той. Във всички случаи на създаване на Профил се счита, че Клиентът изрично и безусловно, предварително се съгласява с настоящите ОУ, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба“, което представлява електронно изявление по смисъла на Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). В случай, че клиентът не е създал профил, а извършва поръчка като гост, се съгласява, че приема настоящите ОУ в момента, в който завърши поръчката си. В случай, че клиентът извършва покупка на място в магазинната мрежа на Продавача, се приема, че клиентът се съгласява и приема настоящите ОУ в момента на подпис на съответната поръчка на място в магазинната мрежа.

7. След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице - представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле „други особености”). С отбелязване на отметка "Съгласен съм”, която се намира под текста „Декларирам, че съм съгласен/на с общите условия за ползване услугите на „Брава Груп” ЕООД, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента се съхранява от Brava.bg.

III. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

8. Преди Клиентът да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, вкл. договор от разстояние или от договор извън търговския обект, Продавачът  преодоставя на Клиента по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема  информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на стоката или услугата. Информацията по предходното изречение включва, но не само описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

9. Цветовете в снимките на Стоките са ориентировъчни и са възможни вариации в зависимост от настройките на монитора или на използваното устройство на Клиента. Продавачът не носи отговорност за възможни неточности при продуктови изображения, подадени от Производители и доставчици. Всички стоки, представени в каталога на Продавача биха могли да имат разлики в цветово отношение, в случай, че хардуерът използван от Купувача при преглед на каталога, не обективира правилно цветовата гама на продуктите. При подобни разлики Продавачът не носи отговорност. За уточняване на точен нюанс по цветови картел на Производител, Клиентът следва да се свърже с Продавача на посочените телефони. Размерите на Стоките биха могли да имат отклонения спрямо посочените размери в преддоговорната информация, като тези отклонения няма да са съществени и ще са изцяло съобразени с производствено допустимите съгласно условията предоставени от Производителя.

10. Клиентът заплаща на Продавача възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Електронния каталог и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в Електронния каталог. В случай на техническа грешка на цената, Продавачът незабавно уведомява Клиента за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена. За извършване на поръчка на някои от Стоките Клиентът следва да заплати авансово капаро в размер определен от Продавача. В случай, че даден продукт попада в обхвата на предходното изречение, Клиентът ще бъде информиран за това преди да е извършил поръчка на въпросния продукт или веднага след като е завършил поръчката.

11. Всички цени, свързани с предоставянето на Продукти посочени в Електронния каталог на Сайта, са в български лева и се показват с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

12. Brava.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Brava.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива.

13. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „-%” в левия горен ъгъл на снимката на артикула или по друг разбираем за средния потребител начин. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в продуктовата страница на Стоката, в падащото меню с размерите и цените до старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, старата цена е зачертана и под нея се вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата. Brava.bg си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ

14. Продавачът и Клиентът сключват валиден договор за покупка на стоки или услуги от онлайн магазина www.brava.bg, след като Клиентът е спазил процедурата за онлайн поръчка и е финализирал поръчката. След като бъде финализирана поръчката, Клиентът получава потвърждение за поръчката на посочената от него електронна поща или телефон, след което Продавачът изпраща на посочения от Клиента адрес стоката. Моментът на сключване на договора между страните се приема моментът на заплащане от Клиента на цената на стоката, по избран от него начин и на избран от него адрес. Според зависимост от поръчания продукт, Клиентът сключва договор с „Брава Груп“ ЕООД, като в определени случаи Продавачът може да използва и друго дружество за фактическата доставка и фактуриране на поръчаната стока, което не освобождава Продавача от правата и задълженията му по настоящите ОУ.

15. Продавачът си запазва правото да отказва обработка на поръчката и след като е изпратил потвърждението й до Клиента, като евентуално заплатените от Клиента суми му се възстановяват изцяло. Продавачът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Клиента, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или поради грешно изписана цена за даден продукт или поради други технически причини.

16. Предмет на Поръчка представлява Продукт, който Клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на Поръчка в Сайта или избор в магазинната мрежа. Продуктът притежава характеристиките, описани от Продавача в Електронния каталог.

17. Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Поръчките се потвърждават от Продавача само в Работни дни. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът избира адрес за доставка и начин на плащане, както и по собствена преценка добавя пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Направи поръчка”. След финализирането на поръчката, на посочения телефон и/или имейл, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон и/или имейл.

18. Всяка Поръчка се подава от Клиента като последният извършва последователно следните действия:

Клиентът влиза във личния си профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въвежда в полетата над бутона „регистрация” и избира бутона „влез”. Алтернативно Клиентът започва процедурата чрез избиране на поръчка като Гост. Клиентът избира продукт. От падащото меню Клиентът избира подходящия за неговите нужди размер. В полето „брой” се избира количеството, което Клиентът иска да поръча и натиска бутона „добави”. Ако Клиентът иска да поръча няколко различни продукта, процедурата по избора е същата. В горния десен ъгъл на страницата е наличен бутонът „кошница”, в който се отразяват броя на заявените продукти и общата им цена. С натискане на бутона „кошница” Клиентът влиза във „потребителска кошница”, преглежда избраните продукти, и коригира количеството или вида им, ако е необходимо чрез избиране на бутона „запази промените”. За да бъдат премахнати продукти от „потребителската кошница”, се избира отметка под надписа „изтрий” и след това се натиска бутона „запази промените”. Клиентът избира адрес за доставка от падащото меню „избери адрес за доставка”. Клиентът избира начин на плащане от падащото меню „избери начин на плащане”. В полето „други изисквания” Клиентът по собствена преценка може да отбележи всичко, което в допълнение смята, че е важно да се знае от Продавача при обработка на поръчката, за да може Продавачът да обслужи Клиента по най-добрия начин. След като Клиентът се е уверил, че е избрал продуктите, които желае да закупи, избира бутона „направи поръчка”.

19. Преди завършване на Поръчката, Клиентът следва да отбележи чрез виртуална отметка в модул „Запознах се с Общите условия и ги приемам”, че изрично приема и е запознат с правилата въведени с настоящите ОУ.

20. Начините на плащане на поръчката, са следните и се избират при извършване на поръчката:

 А) Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката клиентът плаща дължимата сума на куриера, както и цената на доставката. В този случай заплащането се извършва пред превозното средство на куриера, при отворени врати на същото и преди предаване на стоката. Плащането се извършва към лицето доставило стоката, дори и същото да няма качеството на куриерска фирма.

В случай, че стойността на поръчката на Клиента е равностойна или надвишава 10 000 лева, плащането се извършва само чрез плащане по банков път.

Срокът на издаване на фактура е 5 дни от датата, на която е направено плащането.

 Б) Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума, включваща цената на стоката и стойността на доставката, се извършва чрез банков превод в указаната от Brava.bg банкова сметка. При получаване на стоката клиентът не заплаща нищо на куриера.

 В) Плащане чрез използване на кредит – за някои от стоките Продавачът приема плащането да се осъществи чрез кредит отпуснат на Клиента от финансова/банкова институция. В този случай Продавачът не носи отговорност за условията на кредита и не участва по никакъв начин в договорните отношения между Клиента и финансовата/банковата институция. Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане на кредит, лихви, такси и т.н.), се определят от съответната финансова/банкова институция. Продавачът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е финансова/банкова институция.

 Г) Плащане на място в магазинната мрежа на Продавача – прилага се в случаите, когато договорът сключен между страните се сключва на място в някой от обектите стопанисвани от Продавача. В този случай всички срокове и задължения, вкл. тези за доставка, които Продавачът поема, започват да текат от деня, в който Клиентът е извършил плащането.

V. ДОСТАВКА. СРОКОВЕ И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

21. Продуктите, които клиентът поръчва в електронния магазин на Брава, се доставят на посочен от клиента адрес за доставка на територията на Република България чрез собствен на Продавача транспорт или чрез подизпълнител. Възможно е при поръчка на повече от един продукт, доставките на всеки продукт да се извършват отделно и в различни дни, за което Клиентът е предварително уведомен.

22. При поръчки онлайн, Клиентът получава обаждане от страна на Brava.bg за потвърждаване на поръчката.

Информация относно доставката, клиентът може да получи на телефон: 0899 918 415 или на e-mail адрес: office@brava.bg

23. Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, се доставят в срок уговорен между страните. В случай, че доставката се извършва от куриер различен от избрания от Продавача, то Купувачът се съгласява, че Продавачът няма никакъв ангажимент и не носи отговорност за срокове и цени на доставката. В случай, че доставката се извършва от куриер избран от Продавача, но мястото за доставка е в извън общински град, то срокът за доставка се уговаря допълнително от Продавача и Купувача.

24. Ако продуктът в момента не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на Brava.bg. Всички поръчки на продукти зависят от наличността и Продавачът не гарантира, че изложена в Електронния каталог стока, за която е посочена наличност, не е изчерпана. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, Продавачът си запазва правото да предложи на Клиента заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Клиентът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.

25. Ако поръчаният от Клиента продукт не може да бъде доставен, Продавачът ще се свърже лично с него, като използва данните за контакт, посочени при регистрацията.

26. В случай, че поръчката не е направена в Работен ден, срокът за доставка започва да тече от първия Работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на Brava.bg, бива уведомяван относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена.

27. При всички случаи срокът за доставка зависи от натовареността на куриерите, както и от наличността на стоката. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

28. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Brava.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

29. Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 А) Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с Клиента в най-кратък срок.

 Б) Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента.

В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

 В) Клиентът е посочил грешен, фиктивен или непълен адрес за доставка и/или не е посочил лице, което да получи поръчката и/или не се явява лично на уговорения за доставката ден. В този случай Brava.bg се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена доставката повторно. При неточни данни, предоставени от Клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Клиента на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете или магазините на Продавача. В този случай стоката не се пази за Клиента, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 7 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Клиентът я потърси от Продавача, ще следва да заплати такса склад в размер на 1% от стойността на стоката, за всеки ден на престой в склада или в магазина на Продавача. В случай, че стоката не бъде потърсена в срок от 30 дни, задължението на Продавача да я достави отпада и Клиентът губи правото си да изисква връщане на заплатената за стоката сума. При повторно посещение на адрес, Продавачът има право да изисква от Клиента заплащане на допълнителните разходи, свързани с повторния транспорт на стоката.

 Г) Липса на телефон за контакт с Клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

 Д) Клиентът е избрал метод за доставка офис на куриерска фирма, но не посещава офиса за получаване на стоката. В този случай куриерската фирма пази стоката в офиса си в срок от 7 дни. След изтичането на този срок стоката бива върната на Продавача. Ако клиентът желае повторното й изпращане, Продавачът има право да изиска заплащане на допълнителните разходи, свързани с повторния транспорт на стоката.

30. При възникване на проблеми с доставката по вина на Продавача, всички допълнителни разходи са за сметка на Продавача. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Клиента.

31. Цената на доставката е съгласно договореното при сключването на договора между страните и е до входа на сградата на съответно посочения адрес за доставка, но само в случай, че инфраструктурата позволява това. В случай, че няма подходяща инфраструктура, чрез която транспортното средство да достигне до адреса, поръчката се доставя на най-близкото възможно място.

32. При доставка на стока Продавачът е длъжен, без значение дали доставката е платена или безплатна, да достави стоката на улицата до посочения от Купувача адрес, но само в случай, че инфраструктурата позволява това.

33. Цените са без включен монтаж на стоката. При желание от страна на Клиента за монтаж, същият се заплаща допълнително след предварително уговаряне между страните и в случай, че Продавачът предлага услуга монтаж за конкретната стока.

34. Цените са без включено разтоварване и преместване на стоката от транспортното превозно средство. Продавачът се задължава да достави стоката до адрес и при условията на т. 31 и т. 37 от настоящите ОУ, но без да навлиза в недвижимия имот (вкл. без да навлиза във вход, етаж, къща, сграда, склад). Продавачът няма задължение да разтовари стоката от транспортното превозно средство. Клиентът се задължава да осигури достатъчно лица, които да разтоварят стоката за негова сметка. В случай, че Клиентът желае разтварване и преместване на стоката от транспортното превозно средство, то това следва да се отбележи при извършване на поръчката, а цената за услугата да се коментира допълнително с Продавача.

35. Всякакви сглобяеми стоки се доставят в разглобен вид, в транспортна опаковка. Продвачът няма задължение да сглоби Стоката.

36. Клиентът отговаря за запазване целостта и качеството на Стоката при разтоварването, преместването и монтажа й, като в случай, че стоката бъде повредена по време на разтоварване, преместване и монтиране, то отговорността за това е за клиента.

37. Клиентът е длъжен да осигури на Продавача достатъчно паркинг място и паркинг време, за безпрепятственото транспортиране и разтоварване на стоката. В случай, че достатъчно паркинг място не е осигурено в непосредствена близост до адреса, Продавачът предоставя стоката за разтоварване на най-близкото до адреса място възможно за паркиране. В случай, че престоят/спирането/паркирането на посочения адрес за доставка са забранени,  поръчката се доставя на най-близкото възможно място.

38. Продавачът не носи отговорност, в случай, че поръчаната от Клиента стока съобразно неговите индивидуални изисквания, не може да премине през врата, коридор, стълбище или др. под. на адреса посочен за адрес за доставка.

VI. ПРЕГЛЕД И ПРАВО НА ОТКАЗ

39. При доставяне на заявената стока, Клиентът има възможност за преглед и констатиране на недостатъци. При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката В случай, че клиентът не отправи забележки към стоката, се приема, че я приема без забележки и недостатъци.

40. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Продавача чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на продавача, както и като Приложение към настоящите ОУ или по друг начин, който недвусмислено да води до извода, че клиентът желае да упражни правото си на отказ.

41. Разпоредбите на чл. 50 – 56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори: 

а. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; 

б. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; 

в. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; 

г. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 

д. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето – например възглавници, бельо и други подобни; 

е. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 

ж. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца; 

з. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки; 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

и. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; 

й. сключени по време на публичен търг; 

к. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; 

л. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

42. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се отнася и за купувачи физически или юридически лица, които закупуват продукти от Продавача с цел използването им в своята търговска или професионална дейност.

43. Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Продавачът възстановява всички суми, получени от Клиента, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора. Продавачът следва да е получил обратно върнатата от Клиента стока в Търговски вид. Продавачът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай, че Клиентът желае сумите да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Продавачът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

44. Когато Продавачът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Клиента докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. След получаване на стоките, Продавачът следва да ги прегледа и да се увери, че нищо не липсва и че стоката е в добър търговски вид.

45. Клиентът се задължава да върне стоката в търговски вид, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Продавача за отказа си от договора. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

46. При връщане на стоката, Клиентът се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, без увреждания, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, оригинална опаковка, пълна документация, гаранционна карта (ако са издадени такива).

47. Връщането на закупена онлайн стока се извършва само до адреса на Продавача, от който стоката е била изпратена. Не се приема връщане на стоката в магазинната мрежа на Продавача.

VII. ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

48. Всички стоки, предлагани в Brava.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

49. Продавачът отговаря за всяко несъответствие на Стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. Законовата гаранция на стоката е валидна през двете години съгласно предходното изречение. Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

50. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

51. С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Brava.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

52. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) при липса на касова бележка или фактура; 

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Brava.bg лице или сервизен център; 

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; 

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта. 

53. Когато Стоката не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие. Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява пред Продавача или пред упълномощено от него лице, в Работни дни.

54. Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя. За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

55. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен Договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по Договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило вследствие на непреодолима сила.

56. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

57. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

58. Продавачът е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от Клиента. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. Клиентът е уведомен, че с оглед изпълнение на задълженията за доставка на стоката от страна на Продавача, последният ще обработва, включително съхранява, подадените от Клиента лични данни именно за целите на изпълнение на Договора. Личните данни ще бъдат съхранявани, обработвани и съответно заличени, съгласно изискванията на действащото законодателство, като повече информация за това се съдържа в Политиката на обработване на лични данни на Продавача

59. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на компютъра или мобилното устройство, чрез които Клиентът е посещавал интернет страницата и се изтегля от него при следващи посещения. Продавачът използва бисквитки с цел подобряване и улесняване на всяко следващо посещение на Клиента. Бисквитките не се използват за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица. Подробна информация за „бисквитките“ е публикувана на сайта на Продавача.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

60. Продавачът полага грижа информацията в Сайта да се поддържа винаги вярна и актуална.

61. Продавачът не гарантира, че достъпът до Сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача.

62. Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на подадените поръчки, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Продавача.

63. Продавачът не претендира да е носител на права на интелектуална собственост, включително да е собственик на всички марки, чиито продукти продава, и не нарушава чужди права на интелектуална собственост.

Всички снимки в сайта са със запазени авторски права на „Брава Груп“ ЕООД и използването им без знанието и разрешението на автора е грубо нарушение на Закона за авторското право и сходните му права.

64. В случай на спор между Продавача и Клиента, Клиентът има възможност да се свърже с местния орган за алтернативно решаване на спорове (ADR/ОАРС), след като не е успял да реши спора с Продавача. Органът за алтернативно решаване на спорове за територията на Република България е:

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище гр. София, пл. Славейков 4 А.

65. Недействителността на отделни разпоредби от тези ОУ не водят до недействителността на целите ОУ и останалите им клаузи ще продължат да са приложими и да обвързват валидно страните.

66. Продавачът може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си, като за целта уведомява за промяната на видно място в сайта си.

67. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента  законодателство  в Р. България.

XI. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

68. Спазването на настоящите ОУ е поверено на Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на личните данни, със следните данни за контакт:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15,

Тел.: (02) 940 20 46

Тел.: (02) 940 36 46

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000, гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3,4 и 6

Тел.: (02) 980 25 24

Тел.: (02) 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

 

– До „БРАВА ГРУП“ ЕООД, с ЕИК 205253881, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Стефанов“ № 11Г:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

I. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

II. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на www.brava.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.brava.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор и получим обратно стоката. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка, като при този случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на www.brava.bg